Sheila’s Shepherds Main,Shepherds AKC German Shepherd’s Yasmin’s Litter